مرزبانی از جنس جود!

یا باب الحوائج ادرکنی

السلام علیک یا محمد بن علی ایها الجواد

منزخمیجبرزمانهبودم؛زمانهخیانتبهعهدخلیفةاللهیانسان!

تیرخوردهجفایروزگارکهبرطریقتظالمانمیچرخد! رمیدهازآدمیان،کهبرخویحیوانیشانسلوکمیکنندوبهوحشیصفتیدلشانعادتکردهاند! وانهادهشدهبهتنهاییخویشکهباجایخالیحضورپرشدهبود! آوارهدرگورستان آرزوهایمدفونشدهامکهآهحسرتمنیزبویتعفنمیداد؛گوییازگوراجسادازیادرفته،برمیخاست!

ازهمهسوراندهوازهمهکسبریده،دستگستاخیبهدرگاهخانهتودرازکردمتاهرچهبهدستآمد،غنیمتیباشدبرایروحشکستخوردهامدرجنگباخویشتن.

بهسببایندستدرازی،مستحق

/ 3 نظر / 15 بازدید
فائزه

من اصلا باورم نمیشه!!آره دیگه وقتی باشگاه با عقابمون این برخوردو میکنن چه برسه به میثاق!![ناراحت]

فهیمه

سلام گلم خوبی؟ همون بهتر که میثاق بره یه تیم دیگه...خودش که میگه می خواد بره استیل آذین ولی فعلا صداشو در نیار...نمی خواد هوادارا ناراحت شن

خانه ی سرخ(مرتضی)

سلام داداش من مصاحبه رو یک ماه پیش انجام دادم شما نبودی!! بازم میگم بهش!! بازم بیا اونورا